Polityka obsługi "cookies" na stronach UW
Projekt realizowany przez Uniwersytet Warszawski
Strona głównaOfertaCzłowiek & ŚrodowiskoŚwiat utracony, świat uzyskany. Różne oblicza globalizacji

Świat utracony, świat uzyskany. Różne oblicza globalizacji

Dane kursu

Numer kursu: S/2874
Dziedzina wiedzy: Człowiek & Środowisko
Liczba godzin: 32
Jednostki
odpowiedzialne:
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Autor kursu: dr Tomasz Wites
Rodzaj zajęć: wykłady

Grupy

Numer grupy:S/2874/1
Trymestr:III/2016/2017
Prowadzący:dr Tomasz Wites
Cena:235.00 zł
Terminy: od 26-04-2017 do 28-06-2017
Lokalizacja:Kampus Centralny
Zajęcia: zwiń
lp.datarozpoczęciezakończenieprzerwa
126-04-2017
środa
17:0020:1515
210-05-2017
środa
17:0020:1515
317-05-2017
środa
17:0020:1515
424-05-2017
środa
17:0020:1515
531-05-2017
środa
17:0020:1515
607-06-2017
środa
17:0020:1515
721-06-2017
środa
17:0020:1515
828-06-2017
środa
17:0020:1515

Opis kursu

Tematyka wykładu osadzona została w kontekście silnego rozwarstwienia społecznego i gospodarczego współczesnego świata, kurczenia się przestrzeni geograficznej oraz rosnącego dysonansu w proporcjach między przestrzenią wyłącznie wykorzystywaną w turystyce a przestrzenią pozostałej działalności ludzkiej. Równie istotną klamrą rozważań jest uwzględnienie wzrostu mobilności ludzi, połączonej z łatwością przemieszczania się i zdobywania nowych kontaktów (zalety, zagrożenia z tego płynące).

Na przykładzie wybranych regionów geograficznych zostaną przedstawione wartości materialne i niematerialne podlegające gwałtownym przemianom. Podział wartości na utracone (zniszczone) i uzyskane (nowo powstałe, czy odzyskane w wyniku przekształcenia) pozwoli na zobrazowanie przemian w czasach globalizacji. 

Wykład realizowany jest w określonych ramach przestrzennych, tematyka zajęć podzielona została w następujący sposób: zagadnienia wprowadzające (przedstawienie różnych obliczy globalizacji) i zagadnienia zasadnicze (studia przypadków). Charakterystyka regionalna przedstawiona została według następującego klucza: Europa - europejskie metropolie i europejskie peryferie, Świat Islamu - przykłady z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Chiny zostaną scharakteryzowane w podziale na Tybet i pozostałą część kraju. W tematyce dotyczącej Afryki podział treści dotyczy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego i przemian w tych zakresach (na przykładach z różnych państw Afryki Czarnej). Ostatnim regionem wybranym do zilustrowania tezy zawartej w tytule wykladu jest Nowa Zelandia.

Lista tematów:

  1. Różne oblicza globalizacji.
  2. Europejskie metropolie - przeszłość i teraźniejszość.
  3. Europejskie peryferie - przeszłość i teraźniejszość.
  4. Świat Islamu - świat utracony i uzyskany na przykładach z Jordanii, Maroka i Turcji.
  5. Chińskie metropolie i peryferie.
  6. Tybet - świat utracony i uzyskany w kontekście przemian dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
  7. Afryka - świat utracony i uzyskany w kontekście przemian dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
  8. Nowa Zelandia - świat utracony i uzyskany w kontekście przemian dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
  9. Dobór regionów jest w pełni subiektywny i wiąże się z doświadczeniami Prowadzącego wykład, zdobytymi podczas pobytu w w/w obszarach.

Cel ogólny

Celem przedmiotu jest przedstawienie świata dynamicznie zmieniającego się, wartości materialnych i niematerialnych utraconych (zniszczonych) i uzyskanych (przekształconych, lub nowo powstałych) oraz wskazanie miejsca człowieka w czasach globalizacji. 

Cele szczegółowe

Płaszczyzną wyjścia do rozważań jest wskazanie złożoności zdefiniowania globalizacji, określenie wielostronności kryteriów decydujących o procesie. Celem przedmiotu jest wskazanie miejsca człowieka w czasach globalizacji, w kontekście zalet i zagrożeń wynikających z przemian zachodzących we współczesnym świecie. 

Dodatkowym celem zajęć jest krytyczna ocena współcześnie powstających rankingów miejsc, regionów, sposobów zachowania się, rankingów stawiających sobie za cel uporządkowanie rzeczywistości, zdeprecjonowanie pewnych wymiarów życia ze wskazaniem nowych trendów, za którymi warto podążać.

Korzyści dla słuchacza

Słuchacz podczas zajęć poznaje niejodnoznaczności w zakresie zdefiniowania globalizacji i dostrzega różne aspekty życia we współczesnym świecie. Słuchacz posiada wiedzę  w zakresie przemian środowiska naturalnego i antropogenicznego oraz czynników społeczno-gospodarczych, politycznych i ideowych kształtujących życie w "globalnej wiosce".  Ma wiedzę dotyczącą oceny zasięgu przekształceń poszczególnych elementów środowiska naturalnego i kulturowego w warunkach intensyfikacji procesów globalizacyjnych. Słuchacz ma wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach.

Słuchacz potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych oraz gospodarczych w skali globalnej w zakresie omawianej tematyki odnoszącej się do konkretnych wydzieleń przestrzennych. Słuchacz potrafi komunikować się z grupą społeczną w zakresie zagrożeń wynikających z globalizacji, potrafi określić kryteria niezbędne w przygotowaniu i organizacji wyjazdów do miejsc odznaczających się dużą intensywnością procesów globalizacyjnych, uwzględniając zalety i wady życia w „globalnej wiosce”.

Słuchacz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, zwłaszcza w kontekście dynamicznie postępujących przemian globalnych.

Metody pracy

Dyskusja, metodia studiów przypadku (case studies).

Metody weryfikacji efektów kształcenia

Egzamin ustny.do góry ↑